Deklaracja dostępności

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się dokumenty elektroniczne stanowiące skan wersji papierowej. Dokumenty będą stopniowo zastępowane wersjami dostępnymi cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Krzyżanowski, adres poczty elektronicznej k.krzyzanowski@pdpspogorze.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 853 35 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu, Pogórze ul. Zamek 132, 43-430 Skoczów

Budynek Administracji

Opis dostępności wejścia do budynku .
Budynek posiada dwa wejścia. Najbardziej dogodne wejście, to wejście główne, którym można się dostać do budynku schodami lub najazdem z poręczami. Drugie wejście do budynku ze schodami znajduje się od strony portierni.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku brak winy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na korytarzu i klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Mieszkalny A

Opis dostępności wejścia do budynku .

Budynek posiada dwa wejścia. Najbardziej dostępne wejście, to wejście główne, którym można się dostać do budynku schodami  z poręczami lub podnośnikiem schodowym. Drugie wejście do budynku znajduje się po stronie bocznej, od strony zbiornika przeciwpożarowego. Posiada wejście bezpośrednio z poziomu terenu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdej kondygnacji w tym na parterze. Na korytarzu i klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przy jednym z wejść znajduje się podnośnik schodowym. Do ostatniej kondygnacji(poddasze) dostęp za pomocą klatki schodowej i schodołazu.

Budynek Mieszkalny B

Opis dostępności wejścia do budynku .

Budynek posiada dwa wejścia. Najbardziej dogodne wejście, to wejście od strony budynku Terapii (CD),którym można się dostać do budynku pochyłym podjazdem. Drugie wejście do budynku ze schodami znajduje się od strony zbiornika przeciwpożarowego.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek nie posiada windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się każdej kondygnacji. Na korytarzu i klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynki A i B stanowi kompleks budynków połączonych przewiązką-korytarzem na każdej kondygnacji. Posiadają dwie wspólne windy z dostępem z obu budynków.

 

Budynek Terapii z Portiernią (CD)

Opis dostępności wejścia do budynku .

Budynek posiada jedno główne wejście do pracowni terapeutycznych oraz boczne do portierni. Najbardziej dogodne wejście, to wejście główne od strony budynku AB, którym można się dostać do budynku z poziomu terenu. Drugie wejście do budynku do portierni znajduje się od strony bramy wjazdowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.p

Budynek posiada klatkę schodową i windę. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdej kondygnacji. Na korytarzu i klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W niedalekiej odległości od wejścia głównego znajduje się parking. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą. Można również skorzystać z parkingu wewnętrznego z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynki nie są wyposażone w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w

w Pogórzu wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Dostępność architektoniczna

II. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu, filia „Bursztyn” w Kończycach Małych, ul. Staropolska 14, 43 – 410 Zebrzydowice

Budynek biurowy

Opis dostępności wejścia do budynku .
Budynek posiada jedno wejście. Do budynku wejść schodami lub podjazdem z poręczami.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku brak windy. Biura znajdują się na jednej kondygnacji. Toaleta jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach .

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek mieszkalny

Opis dostępności wejścia do budynku .
Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać do budynku schodami lub podjazdem z poręczami. Drugie wejście do budynku pozbawione barier architektonicznych znajduje się od strony głównej bramy wjazdowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku brak windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze oraz jest dostępny schodołaz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W odległości ok. 50 m od głównej bramy jest jedno miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych  (parking parafialny). Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego oraz wejścia drugiego  przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą. Można również skorzystać z parkingu wewnętrznego.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynki nie są wyposażone w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PDPS w Pogórzu wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgłoszenie może odbywać się:

  • osobiście w sekretariacie PDPS w Pogórzu, Pogórze, ul. Zamek 132,
  • pisemnie na adres: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu, Pogórze ul. Zamek 132, 43-430 Skoczów,
  • telefonicznie na nr tel. 33 553 35 52,
  • Poprzez platformę ePuap - Adres Skrytki: /PDPSPOGORZE/SkrytkaESP

Osoba uprawniona otrzyma potwierdzenie zgłoszenia wraz z datą i godziną możliwej pomocy tłumacza języka migowego.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
17 maja 2022 08:10
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Administrator
Data publikacji:
07 kwietnia 2022 09:33
Osoba sporządzająca dokument:
Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Administrator
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych

Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel. 33 853 35 52
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl

ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel. 32 469 35 71